ทำประกันชีวิตมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

รู้ไหมว่าประกันชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อยามเจ็บป่วย เหมือนเป็นหลักประกันในชีวิต เมื่อหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น คนข้างหลังจะได้อยู่อย่างสบาย นอกจากนี้การทำประกันชีวิตเองยังเป็นการเก็บออมไปในตัวและมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกด้วย ซึ่งจะมีในด้านใดบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะ

 

ด้านการลงทุน
ประกันชีวิตเปรียบเสมือนหลักทรัพย์ชนิดหนึ่ง ผู้ทำประกันจะได้รับดอกผลเช่นเดียวกับการฝากเงินในสถาบันการเงินทั่วไป ในส่วนที่แตกต่างกันคือ จะมีระเบียบวิธีการ เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน การทำประกันชีวิตได้ผลตอบแทนต่ำกว่าการลงทุนบางประเภท แต่ก็นับว่าเป็นรายได้ที่แน่นอน มีความเสี่ยงต่ำและเชื่อมั่นได้ว่าต้นทุนไม่สูญหายไปด้วย

 

ด้านความคุ้มครอง
การทำประกันชีวิตช่วยให้บรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว ถ้าหากมีการเสียชีวิตของคนในครอบครัว และเป็นเสาหลักของบ้าน

 

ด้านการออม
การทำประกันชีวิตเปรียบเสมือนการได้เก็บเงินไปในตัว  เป็นในลักษณะแบบกึ่งบังคับ โดยเฉพาะการประกันชีวิตแบบตลอดชีพและสะสมทรัพย์ ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องมีหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ และหากผู้เอาประกันไม่เสียชีวิตเมื่อครบระยะเวลาตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ ก็จะได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย นับได้ว่าเป็นการออมเพื่อไว้ใช้ยามชราก็ได้ หรือออมไว้เพื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน 

 

ด้านการเสียภาษี
เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ การส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิต ดังนั้น ผู้ที่ทำประกันชีวิตก็สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ไปใช้เป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 

 

จะเห็นได้ว่าการทำประกันชีวิตนั้นมีประโยชน์ในหลายๆด้านๆ แต่เป็นการวางแผนทางด้านการเงินในอนาคตให้ครบทุกด้าน เพิ่มความมั่นคงในชีวิต เราขอแนะนำประกันชีวิตที่มอบความคุ้มครองที่คุ้มค่า พร้อมเบี้ยประกันแบบสบายๆ ซื้อง่ายผ่านออนไลน์ก็ได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kwilife.com/