Languages


Article Index

ผลงานวิชาการ

โดย

Cambodia  Country Report

Mr.Meas Kimsuon and Mr.Kanharith Socheat

China  Country Report

Ms.Chen Jing Jing and Ms.Ying Lin

Laos  Country Report

Ms. Avonechit Vongsiprasom and Ms. Chithpasong Bandith

Myanmar  Country Report

Mr. Kyaw Kyaw Htun and Mr. Win Lwin

Vietnam  Country Report

Ms. Loan Thi Dao and Ms. Dang Thuy Duong

Thailand  Country Report

Ms. Ratchanee Wongsumitr and Ms. Thiranan Anawajsiriwongs

Communication  Research  Methodologies : Qualitative  and  Quantitative  Methodology

Dr. Duangtip Charoenruk

Thai Doctor and Foreign Patients Communication during the Medical Care : Case Study in Thailand

Dr. Duangtip Charoenruk

การศึกษาสื่อมวลชนกรัมชี่กับทฤษฎีHegemony และ Ideology

อ.มัทนา  เจริญวงศ์

องค์ความรู้ด้านการศึกษาและหนังสือด้านนิเทศศาสตร์ของไทย

อ.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง

Vietnam  Country Report : Activities of mass communication on Environmental protection in Vietnam

Dr. Vu Quang Hao
An  Huyn

Cambodia  Country Report : Impact of Environment

In Chhay
Has Sophak
Oeurm Savann

Questioning Proximity East Asian TV Dramas in Indonesia

Charlotte Setijadi

Radio in India Problems of Public Broadcasting and Hope of FM

Padmaja Shaw

Global Media for Local Use The Development of Webcasting in Hong Kong

Alice Y.L. Lee
Clement Y.K. So

VIEWPOINT Onslaught of Global Television - Transmitting Global or Local Culture in India?

Anju Grover Chaudhary

Korean Immigrants’ Media Uses and Gratifications in Los Angeles’ Koreatown

Seung-jun Moon
Ju-yong Ha

Communication as a Treatment for SARS in Singapore and Its Lessons for Infectious Epidemics in Asia

Stewart Auyash

Communication, Participation and Governance Discursive Democracy and Communitarianism in the Philippines

Belinda F. Espiritu

ทัศนคติของผู้อุทธรณ์ต่อการใช้ประโยชน์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และบทบาทของคณะกรรมการวินิจฉัยคำอุทธรณ์

อาจารย์ ดร. กันยิกา ชอว์

การค้นหาและการสร้างแบบวัดคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเลือกรับรู้หรือตีความละครโทรทัศน์ของเยาวชนไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย

การประเมินความต้องการจำเป็นด้านคุณภาพข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุบผา เมฆศรีทองคำ

สถานีโทรทัศน์อัลจาซีรา: สื่อมวลชนสากลของโลกอาหรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

จับตางานข่าว คนข่าว ก้าวที่พึงระวัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา แดงจำรูญ

ทัศนคติและการใช้ประโยชน์ของนักหนังสือพิมพ์ต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เมฆนันทไพศิฐ

ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวดี ศิริทองถาวร

การพัฒนาพฤติกรรมการออมในเยาวชนโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนา: กรณีศึกษาเยาวชนระดับอาชีวะศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์กุลิสรา กฤตวรกาญจน์

สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์

การรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ้าไหมและเครื่องแต่งกายจากผ้าไหมหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

นายปิยทรรศน์ บำรุงตระกูล

การออกแบบงานโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์

อาจารย์กาลัญ วรพิทยุต

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าที่เป็นประเด็นโต้แย้ง: การศึกษาเบื้องต้นจากกลุ่มนักศึกษา

อาจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

บทความวิชาการ เรื่อง การกำกับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา ความคืบหน้าหลังพ.ศ. 2540

อาจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

การกำหนดเนื้อหาสารเพื่อโน้มน้าวใจให้สัมพันธ์กับรูปแบบและกระบวนการตัดสินใจที่แตกต่างกันของผู้รับสาร

อาจารย์ตรรกะ เทศศิริ

มายาคติ “คำขวัญวันเด็ก” สไตล์ทักษิณ

อาจารย์บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเนื้อหาทางเพศที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน

อาจารย์พิชัย นิรมานสกุล

ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจของประชาชนในสิทธิที่จะได้รู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540

อาจารย์ศุกลมาน เอี่ยมโอภาสดิษฐ์ และคณะ

ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเอกชนในมุมมองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนสายอาชีวศึกษา

อาจารย์สิริวิมล ปัณณราช

พัฒนาการสื่อใหม่ (New Media): อิทธิพลภาษาดิจิตอลต่อรูปแบบการสื่อสารของมนุษยชาติและผลกระทบต่อจริยธรรมสื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ